naar inhoud

Visie De Klapstoel

De Klapstoel richt zich op eenieder met nood aan ontmoeting en ontspanning. Een warm onthaal, vrije ontmoeting en – voor wie daar behoefte aan heeft – een individueel gesprek staan centraal.

Het aanbod aan materiële hulp zijn bedoeld als middel om de drempel te verlagen, niet als doel op zich.

Door het ontsluiten van informatie en doorverwijzing neemt De Klapstoel een schakelfunctie op ten aanzien van bestaande diensten en voorzieningen in Diksmuide.

 

Richtpubliek

De Klapstoel richt zich op mensen, die elk vanuit hun eigen krachten, deelnemen aan en vormgeven aan de laagdrempelige ontmoetingsplek (eigenaarschap). Ze staat open voor mensen met en zonder ervaring van armoede en uitsluiting en voor eenieder die zich vanuit solidariteit wil verenigen en/of vrijwillig inzetten.

 

Functies

De Klapstoel is een laagdrempelige ontmoetingsplek waar de verschillende functies kunnen groeien, al naargelang de noden van de bezoekers.

  •   Ontmoeting

De Klapstoel staat open voor een divers publiek (naar leeftijd, geslacht, etnisch-culturele achtergrond, socio-economische situatie enz.) van mensen met nood aan ontmoeting. De voordeur staat breed open voor iedereen. Mensen kunnen zelf ervaren of, en op welke manier, ze aansluiting vinden bij De Klapstoel. Bezoekers versterken elkaar onderling. Mensen die voor het materiële hulpaanbod komen, worden vrijblijvend uitgenodigd om nadien iets te drinken in de ontmoetingsruimte.

  •  Materiële hulp

Materiële hulp vormt een opstap om binnen te komen in De Klapstoel en om anderen te ontmoeten. Het aanbod aan materiële hulp kan vraaggestuurd verder worden uitgebouwd.

  • Informatieverstrekking

De Klapstoel wil blijvend inzetten op informatieve activiteiten om de horizon van de bezoekers te verruimen en hun kennis, houding en vaardigheden te versterken. Door organisaties uit te nodigen om informatie te geven, bouwt De Klapstoel bovendien zijn organisatienetwerk verder uit.

  •  Schakelfunctie

De Klapstoel is een laagdrempelige ontmoetingsplek van waaruit mensen aansluiting kunnen vinden bij het ruimere aanbod van diensten, voorzieningen en vrijetijdsactiviteiten in Diksmuide. De aanwezigheid van externe organisaties in De Klapstoel verlaagt de drempels tot die organisaties voor de bezoekers. De Klapstoel maakt zichzelf bekend zodat toeleidende organisaties (bv. Kind en Gezin) de ontmoetingsplek als een vaste waarde zien en er mensen naar doorverwijzen.

  • Signaalfunctie

De Klapstoel neemt gaandeweg een beleidsstem op in Diksmuide door de dialoog aan te gaan met diensten, voorzieningen en organisaties. Daaruit kunnen concrete acties worden opgezet.

 

Eigenaarschap van de bezoekers

De bezoekers brengen zelf ideeën aan en werken die uit. Het samen zoeken en de gerichtheid op de toekomst staan hierbij centraal.

 

Plaats van vrijwillige inzet

In De Klapstoel waarderen we elke vorm van vrijwillige inzet, hoe klein of groot ook. We zijn alert voor de talenten van mensen binnen de Klapstoel en nodigen hen uit om deze in te zetten. Mensen die zich vrijwillig inzetten vormen de drijvende kracht achter de dagelijkse werking van De Klapstoel.

 

Rollen in de samenwerking

De initiatieven die ontstaan vanuit de mensen die zich verenigen en/of vrijwillig inzetten, staan centraal. De 6 organisaties die aan de wieg van De Klapstoel staan (het OCMW, welzijnsschakel 't Vlot, de Helpende Hand, Sint-Vincentius, het CAW en de Kringwinkel) vergemakkelijken deze initiatieven en nemen een regierol op. De samenwerking stoelt op het geloof dat je samen sterker staat. De partners delen het doel van de strijd tegen armoede en uitsluiting in Diksmuide en onderschrijven de uitgewerkte visie. Elke partner brengt zijn expertise en netwerk in die De Klapstoel kan versterken.

Het OCMW en welzijnsschakel 't Vlot zijn dragende partners. De Helpende Hand, Sint-Vincentius, het CAW en de Kringwinkel zijn ondersteunende partners in het samenwerkingsverband.

Voor wie

voor iedereen