naar inhoud

De voorzitter van het OCMW speecht ...

Voorzitter van het OCMW

Het ocmw Diksmuide bracht vanaf het najaar 2013 de sociale organisaties welzijnsschakel ’t Vlot, de Helpende Hand en Sint-Vincentius samen om na te denken over de oprichting van een sociale winkel. Het ocmw wilde op die manier het materiële hulpaanbod in Diksmuide op één locatie bundelen. Het wenste ook de vrijwilligers van de sociale organisaties te erkennen voor hun jarenlange en intensieve inzet. Ten slotte beoogde het ocmw om een opstap te creëren voor nieuwe vrijwilligers die een meer afgebakende taak wensen op te nemen.

De sociale organisaties onderschreven het belang van een vaste locatie om materiële goederen op te slaan en te verdelen, en om ontmoetingskansen te creëren. Tevens wezen ze op de noodzaak van ervaringsuitwisseling tussen de sociale organisaties. De bedoeling was om in een latere fase ook professionele organisaties te betrekken zoals het CAW en de kringwinkel.

Het ocmw diende op 1 september 2014 een aanvraag in voor een provinciale impulssubsidie voor 3 jaar (o.m. voor de inrichting van een voedselpunt, een kledingwinkel, een spelotheek, het design van een website). Er waren zes officiële partners binnen het samenwerkingsverband: het ocmw, de welzijnsschakel, Sint-Vincentius, de Helpende Hand, het CAW en de kringwinkel. Zij sloten allen een samenwerkingsovereenkomst af met het ocmw. De provincie kende een subsidie toe van 75.000€ op voorwaarde dat de ontmoetingsplek ten vroegste in januari 2015 van start zou gaan. Op 24 februari 2015 opende dan de ontmoetingsplek De Klapstoel, wekelijks op dinsdag van 13u30-16u.

De 6 organisaties die aan de wieg van De Klapstoel staan (het ocmw, de welzijnsschakel, de Helpende Hand, Sint-Vincentius, het CAW en de Kringwinkel) nemen een regierol op. De samenwerking stoelt op het geloof dat je samen sterker staat. De partners delen het doel van de strijd tegen armoede en uitsluiting in Diksmuide. Elke partner brengt zijn expertise en netwerk in die De Klapstoel kan versterken.

Het ocmw en de welzijnsschakel zijn dragende partners. De Helpende Hand, Sint-Vincentius, het CAW en de Kringwinkel zijn ondersteunende partners in het samenwerkingsverband.

 

De Klapstoel richt zich op eenieder met nood aan ontmoeting en ontspanning. Een warm onthaal, vrije ontmoeting en – voor wie daar behoefte aan heeft – een individueel gesprek staan centraal. Het aanbod aan materiële hulp (kleding en voeding) zijn bedoeld als middel om de drempel te verlagen, niet als doel op zich. Door het ontsluiten van informatie en doorverwijzing neemt De Klapstoel een schakelfunctie op ten aanzien van bestaande diensten en voorzieningen in Diksmuide.

De Klapstoel richt zich op mensen, die elk vanuit hun eigen krachten, deelnemen aan en vormgeven aan de laagdrempelige ontmoetingsplek. Ze staat open voor mensen met en zonder ervaring van armoede en uitsluiting en voor eenieder die zich vanuit solidariteit wil verenigen en/of vrijwillig inzetten.

De Klapstoel is een laagdrempelige ontmoetingsplek waar de verschillende functies kunnen groeien, al naargelang de noden van de bezoekers.

-           Ontmoeting

De Klapstoel staat open voor een divers publiek (naar leeftijd, geslacht, etnisch-culturele achtergrond, socio-economische situatie enz.) van mensen met nood aan ontmoeting. De voordeur staat breed open voor iedereen. Mensen kunnen zelf ervaren of, en op welke manier, ze aansluiting vinden bij De Klapstoel. Bezoekers versterken elkaar onderling. Mensen die naar voor het materiële hulpaanbod komen, worden vrijblijvend uitgenodigd om nadien iets te drinken in de ontmoetingsruimte.

-           Materiële hulp

Materiële hulp vormt een opstap om binnen te komen in De Klapstoel en om anderen te ontmoeten. Het aanbod aan materiële hulp kan vraaggestuurd verder worden uitgebouwd.

Op vandaag is er een heus aanbod van kinderkledij & -speelgoed evenals van pampers.

-           Informatieverstrekking

De Klapstoel wil blijvend inzetten op informatieve activiteiten om de horizon van de bezoekers te verruimen en hun kennis, houding en vaardigheden te versterken. Door organisaties uit te nodigen om informatie te geven, bouwt De Klapstoel bovendien zijn organisatienetwerk verder uit.

-           Schakelfunctie

De Klapstoel is een laagdrempelige ontmoetingsplek van waaruit mensen aansluiting kunnen vinden bij het ruimere aanbod van diensten, voorzieningen en vrijetijdsactiviteiten in Diksmuide. De aanwezigheid van externe organisaties in De Klapstoel verlaagt de drempels tot die organisaties voor de bezoekers. De Klapstoel maakt zichzelf bekend zodat toeleidende organisaties (bv. Kind en Gezin) de ontmoetingsplek als een vaste waarde zien en er mensen naar doorverwijzen.

-           Signaalfunctie

De Klapstoel neemt gaandeweg een beleidsstem op in Diksmuide door de dialoog aan te gaan met diensten, voorzieningen en organisaties. Daaruit kunnen concrete acties worden opgezet.

 

In De Klapstoel waarderen we elke vorm van vrijwillige inzet, hoe klein of groot ook. We zijn alert voor de talenten van mensen binnen de Klapstoel en nodigen hen uit om deze in te zetten. Mensen die zich vrijwillig inzetten vormen de drijvende kracht achter de dagelijkse werking van De Klapstoel.

 

Wat cijfermateriaal:

 

  • Op vandaag kent de Klapstoel 50 unieke bezoekers – hierbij dient wel benadrukt te worden dat dit een groeiend aantal is en dat zoiets over de jaren heel moet groeien (vandaar ook Provincie-project over 3 jaar).
  • Op vandaag draait de werking van de Klapstoel op een ploeg van een tiental vrijwilligers (we zoeken er nog)
  • Werking 2015

Uitgaven:

  • Investeringen: 4.007,30 euro
  • Algemene uitgaven (exploitatie): 17.083,74 euro

Inkomsten:

  • Subsidie: reeds 47.264 euro ontvangen (van de 75.513 euro toegekend)
  • Bijdrage partner(s): 2.500 euro
  • Gift: 1.000 euro
  • Opbrengsten van cliënten: 306,62 euro